ที่มาของแนวคิด

posted on 03 Sep 2008 00:20 by jeeeeeep

Green IT หรือบางคนเรียกว่า Green Computing เป็นการใช้โซลูชันบางอย่างเพื่อลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าว ได้แก่ โปรเซสเซอร์แบบ Multi-core, Virtualization, การติดตั้งศูนย์ข้อมูลใกล้โรงงานไฟฟ้าแบบสะอาด, และมาตรฐาน ACPI เป็นต้น

กล่าวได้ว่าแนวคิดของการใช้ระบบประมวลผล ที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนั้น ได้ยืมแนวทางมาจากโครงการ Energy Star ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Environmental Protection Agency ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1992 โครงการ Energy Star เริ่มต้นด้วยการออกป้ายฉลากสำหรับแปะบนผลิตภัณฑ์ ที่มีกระบวนการผลิตและการทำงานที่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ Energy Star ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรก ๆ ที่ Energy Star ควบคุมก็คือ จอมอนิเตอร์ (รุ่นเก่า) อุปกรณ์ควบคุมสภาพอากาศในห้องระบบไอทีและอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านอื่น ๆ นับจากนั้นก็ได้มีการแผ่ขยายครอบคลุมโครงการ Energy Star ออกไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อย่างกว้างขวาง นั่นจึงสามารถกล่าวได้ว่า แนวคิดทางด้าน “Green Computing” เกิดขึ้นหลังจากที่มีโครงการ Energy Star มาใช้งานได้ไม่นานนัก

ที่มา : http://www.blognone.com/node/8775


ความหมายของคำว่า “Green Computing” ในปัจจุบันนั้น ได้แผ่ความครอบคลุมออกไปมากกว่าแค่เป็นอุปกรณ์ของระบบประมวลผลที่ตรงตามข้อ กำหนด ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก แต่จะมองกันถึงนโยบายในการควบคุมการใช้งาน และประสิทธิภาพที่ได้จากอุปกรณ์ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าหนึ่งหน่วยวัดกันเลยที เดียว ความหายที่ครอบคลุมออกมาใหม่นี้ ได้ถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในกาปฏิบัติอย่างมากมายในหลายวงการด้วยกัน เช่น อุปกรณ์กำจัดของเสีย นโยบายการใช้งานทางด้านโทรคมนาคม การใช้งานทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ให้คุ้มค่าขึ้นด้วยระบบจะลอง (Virtual System) การทำรายการบัญชีต้นทุนทางด้านการใช้พลังงานกันโดยเฉพาะหรือโซลูชั่นแบบ Thin Client และอีกหลาย ๆ แนวทางที่กล่าวไปไม่ถึงในที่นี้ เป็นต้น